Nhà Máy Công Nghiệp

12:00:00   10/03/2017
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY LIKSIN
 •         Năm thực hiện: 2016
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY FIRST TEAM - 2 
 •  Năm thực hiện: 2016
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC, Hệ thống điện
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY P&G
 •         Năm thực hiện: 2015
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY FIRST TEAM - 1 
 •  Năm thực hiện: 2014
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: NHÀ MÁY THỰC PHẨM DINH DƯỠNG AMWAY
 •        ● Năm thực hiện: 2014
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY ĐIỆN PHÚ MỸ 4
 •  Năm thực hiện: 2003
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, thông gió
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ
 •         Năm thực hiện: 2003
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, thông gió, hệ thống điện
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY YAZAKI EDS
 •  Năm thực hiện: 2000
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, hệ thống thông gió